Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży, obowiązujące w FLStech sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach od dnia 01.01.2020 r.

 

 

DEFINICJE:

„FLSTECH” – FLStech Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach pod numerem KRS 0000618421, posiadająca nr NIP 645-25-46-522, REGON
„Klient” – podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego, zawierający z FLSTECH umowy sprzedaży lub świadczenia usług jako Kupujący, Zamawiający lub Zleceniodawca
„Umowa” – oznacza każdą umowę zawieraną przez FLSTECH z Klientami, w szczególności umowę sprzedaży oraz umowę o świadczenie usług

 

  1. ZASADY OGÓLNE

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej „OWS”, regulują zasady zawierania i wykonywania umów z Klientami, w ramach których FLSTECH, realizuje zamówienia w zakresie dostaw towarów oraz usług dodatkowych.

1.2. OWS stanowią integralną część oferty.

1.3. OWS mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez FLSTECH.

1.4. W razie sprzeczności zawartej przez FLSTECH umowy z OWS, Strony związane są umową.

1.5. Obowiązujące OWS są dostępne na stronie internetowej FLSTECH: www.flstech.pl.

1.6. Akceptacja oferty przedstawionej przez FLSTECH lub złożenie zamówienia do FLSTECH jest równoznaczne z akceptacją niniejszych OWS.

 

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie przez FLSTECH jego danych osobowych dla celów realizacji umowy zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926 t. jedn. z późn. zm.).

2.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z 2011 r. nr 134 poz. 779) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2.3. Poprzez akceptację niniejszych OWS Klient wyraża zgodę na otrzymywanie przez FLSTECH informacji handlowych dotyczących oferty FLSTECH oraz aktualnych promocji,
z zastrzeżeniem, że może zrezygnować z otrzymywania tych informacji w każdej chwili.

 

  1. OFERTY, ZAMÓWIENIA I UMOWY

3.1. Informacje zawarte w katalogach, ulotkach, folderach i innych źródłach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3.2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez FLSTECH przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia może nastąpić w formie pisemnej lub wiadomości e-mail z powołaniem się na numer oferty albo potwierdzeniem istotnych warunków zamówienia.

3.3. FLSTECH ma prawo uzależnić realizację zamówienia od uprzedniej wpłaty części należnej z tytułu zamówienia przez Klienta (zaliczki), w szczególności jeśli do spełnienia świadczeń FLSTECH na rzecz Klienta niezbędne jest wykonanie świadczeń przygotowawczych (np. zaopatrzenie w materiał).

3.4. Wszystkie ceny ustalone przez FLSTECH są cenami netto, do których naliczany jest należny podatek VAT.

3.5. Ceny i warunki płatności uzgadniane są indywidualnie z Klientem przed podjęciem współpracy.

3.6. Za opóźnienia w płatnościach FLSTECH ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

 

  1. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

    4.1. Termin realizacji zamówienia, świadczenia usług oraz dostarczenia towarów, ustalany jest odrębnie w zależności od przedmiotu umowy i wskazywany jest w ofercie lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

4.2. FLSTECH dotrzymuje ustalonych terminów dostawy za wyjątkiem wystąpienia zdarzeń wynikających z siły wyższej. Zdarzenia wynikające z wystąpienia siły wyższej zwalniają FLSTECH z obowiązku dostawy co najmniej na okres wystąpienia utrudnienia wynikającego z siły wyższej.

4.3. Wysyłka towarów realizowana jest na koszt Klienta, chyba, że ustalono z FLSTECH inne warunki dostawy opisane w potwierdzeniu przyjęcie zamówienia do realizacji.

4.4. W przypadku gdyby Klient nie odebrał w uzgodnionym terminie zamówionego towaru, FLSTECH może naliczyć dodatkowe koszty magazynowania – indywidualnie ustalane w zależności od zamówienia.

4.5. Do chwili zapłaty pełnej należności stanowiącej cenę za towar, FLSTECH zachowuje prawo własności towaru wydanego lub dostarczonego Zamawiającemu. Dopiero z chwilą pełnego rozliczenia świadczeń wynikających z umowy, nie wyłączając wymagalnych kar umownych oraz odsetek za opóźnienie w zapłacie ceny, następuje przejście prawa własności towaru na Zamawiającego.

4.6. W razie opóźnienia w zapłacie ceny, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty bez wezwania odsetek ustawowych, chyba ze FLSTECH dobrowolnie z nich zrezygnuje. Oświadczenie o rezygnacji z odsetek musi dla swej skuteczności zostać złożone przez FLSTECH na piśmie.

 

  1. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

5.1. Jeżeli nie zastrzeżono w umowie inaczej, przeniesienie własności sprzedanych towarów na Klienta następuje z chwilą dokonania całkowitej i skutecznej zapłaty ceny sprzedaży

5.2. Do dnia dokonania skutecznej zapłaty ceny sprzedaży własność towaru przysługuje tylko FLSTECH. Klient nie ma prawa zbyć towaru dopóki towar stanowi własność FLSTECH.

5.3. W razie opóźnienia w zapłacie ceny sprzedaży FLSTECH może żądać zwrotu towarów we wskazanym przez siebie terminie.

© 2019 FLStech sp. z o.o. All Rights Reserved.